วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่ิอสาร

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 เทคโนโลยี คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือและอื่นๆโดยประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์


 สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ที่ผ่านกระบวนการประมวลผลอย่างมีระบบ
 ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้


 การสื่อสาร คือ การส่งข้อมูลข่าวสารโดยอาศัยสื่อเป็นตัวกลาง จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง

ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง การนำความรู้หรือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์มาปรระยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คือการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม

ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 5  ส่วนสำคัญ 

 1.ฮาร์ดแวร์  (hardware)  เป็นองค์ประกอบสำคํญของระบบสารสนเทศ
    เนื่องจากสามารถทำงานได้   รวดเร็ว แม่นยำ ต่อเนื่อง
 2.ซอฟต์แวร์   (software) โปรเกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้
       แบ่งเป็น  2 ประเภท 
          ซอฟต์แวร์ระบบ  จะควบคุมการทำงานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
          ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เขียนขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้กับงานตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน


      3.ข้อมูล (data) ข้อมูลที่ดีต้องมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้      4.บุคลากร (people) จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

    5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน( procedure) ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อให้ได้งานที่มี ประสิทธิภาพ

 

ระโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  1.ด้านการสื่อสาร เช่น ระบบการลงทะเบียนและระบบการจัดตารางการเรียนการสอน เป็นต้น 2.ด้านการจัดเก็บรข้อมูล  ข้อมูลจะถูกรวบรวมและบันทึกไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ

 

    3.ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น การหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อ สื่อสารระหว่างกัน การส่งข้อความถึงกัน
4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


5.ด้านความบันเทิง นำเสนอสิ่งที่ตอบสนองความต้องการทั้งภาพและเสียงได้แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  1.เทคโนโลยีแบบไร้สายทำให้ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
  2. มีการใช้ระบบเสมือนจริงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
  3.อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารมีขนาดกะทักรัด ราคาถูก ใช้งานง่า่ย  
     และยังมีผลต่อการใช้ชีวิต   ประจะวันอีกด้วย 
ผลกระทบจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 พฤติกรรมเรียนแบบเกมที่ใช้ความรุนแรง
 การใช้ชีวิตของสังคมเมืองเปลี่ยนไป
 การผลิตของผิดกฏหมายและการละเมิดสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น

อาชีพที่เกี่ยงข้องกับการใช้เทคโนโ,ญีสารสนเทศและการสื่อสาร

 นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์
 นักวิเคราะห์บทความ
 ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล
 เจ้าหน้าที่เทคนิค
 ผู้บริหารระบบเครือข่ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น